Privacy Policy

Uvjeti korištenja

Svako korištenje mrežnih stranica www.apartmani-jadran.com podliježe niže iznesenim uvjetima. Dokumenti publicirani na www.apartmani-jadran.com ne smiju se kopirati osim ukoliko se kopije ne koriste za nekomercijalnu i osobnu upotrebu. Uz poštivanje gore navedenog ograničenja, kopiranje je dozvoljeno samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste, te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovom mrežnim stranicama navedena. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovim mrežnim stranicama dozvoljena je samo uz prethodno izričito odobrenje Apartmana Jadran. Ove mrežne stranice napravljene su tako da daju općenite informacije o Apartmanima Jadran. Za specifične savjete, informacije i upute u vezi s navedenim djelatnostima na ovom web site-u, molimo da se obratite izravno na Apartmani Jadran Antunović.

Apartmani Jadran poduzimaju odgovarajuće napore kako bi informacije na ovom web site-u bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti osim ukoliko to nije izričito navedeno. Svi korisnici www.apartmani-jadran.com suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove web stranice. Apartmani Jadran ovime isključuju svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.apartmani-jadran.com  kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove web stranice. Apartmani Jadran pridržavaju pravo bilo kakve izmjene sadržaja ovog web site-a, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuju svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena. Ove mrežne stranice sadrže informacije trećih strana i linkove na druge stranice na Internetu nad kojima Apartmani Jadran nemaju nikakvu kontrolu. Takve informacije su označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba gdje smo smatrali da je to obvezno učiniti i gdje god je to bilo provedivo. Apartmani Jadran ne daju nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije. Apartmani Jadran poštuju privatnost posjetilaca svojih online site-ova i prikupljat će podatke o identitetu osoba, kao što su: ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtjevima za informacijama. Izričito izjavljujemo da Apartmani Jadran neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti vaše osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg odobrenja. Sve promjene politike zaštite privatnosti na Internetu www.apartmani-jadran.com biti će pravodobno objavljene na ovoj web stranici ili vam na drugi prikladan način biti učinjene dostupnima.

 

Terms of use

Any use of the web site www.apartmani-jadran.com is subject to the terms below. Documents published at www.apartmani-jadran.com may not be copied unless the copies are used for non-commercial and personal use. In addition to the above limitations, copying is permitted only with reference to all retained notices and copyright warnings, other proprietary warning of any kind, and all limitations of liability stated on this web site. Any copying, reproduction, or distribution of information contained on these web pages is permitted only with the express prior consent of Jadran. These web pages are designed to give general information about the apartments Jadran. For specific tips, information and instructions regarding these activities on this web site, please contact directly at Apartments Jadran Antunović.

Apartments Jadran take the appropriate steps to ensure that the information on this site is accurate and accurate but does not give any guarantee as to their accuracy or completeness unless otherwise stated. All users of www.apartmani-jadran.com agree to be personally liable for any risks associated with accessing and using the content of this website. Apartments Jadran hereby exclude their liability for any direct and / or indirect damages arising out of or may result from access, use or inability to use www.apartmani-jadran.com as well as any errors or omissions in the content of this website. Apartments Jadran reserve the right to make any changes to the contents of this web site, at any time and for any reason, without prior notice and exclude their liability for possible consequences of such alterations. These web pages contain information from third parties and links to other web sites on which Apartments Jadran have no control. Such information is appropriately labeled with reference to the third party’s right to property, where we felt it was obligatory to do so and wherever it was feasible. Jadran Apartments do not give any warranty as to the accuracy or any other characteristics of such information and assumes no responsibility for this information. Apartments Jadran respect the privacy of visitors to their online sites and will collect personal identity information such as: name, address, phone number or e-mail address only when volunteered. We will use this information to meet your information requirements. We explicitly state that Apartments Jadran will not sell or otherwise, except for the above, use your personal information or transfer it to any third party without your consent. Any changes to privacy policy on the Internet www.apartmani-jadran.com will be published on this website in a timely manner or made available to you in another convenient manner.